top of page
4.jpg
S__3006470.jpg
E4938FFA7B2A41C8BA05F1E5ED625EE9.jpg
timeline_25620228_145406.jpg

โครงการไถ่ชีวิต
โค-กระบือ

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ดำเนินการรักษาไว้ซึ่งลมหายใจโค-กระบือ
และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

หน้าแรก: Welcome
S__2981980.jpg

ที่มาของโครงการ

Free the life of cattle and buffalos charity project

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเป็นโครงการที่รับอนุญาตในการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียชีวิตของโค-กระบือ กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนได้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้งานเป็นของตนเอง โดยการเช่าหรือโดยวิธีการอื่นใดในราคาที่ถูกกว่าส่วนราชการหรือเอกชน และอีกทั้งลดปัญหาหนี้สินทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งโครงการยังดำเนินการรวบรวมโคและกระบือ โดยมีบัญชีควบคุม ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร และเพิ่มปริมาณโคและกระบือ ตามหลักการของธนาคาร ธนาคารโคและกระบือเป็นเรื่องใหม่ของโลกที่มีความจำเป็นเกิดขึ้น เพราะปัจจุบันมีความคิดแต่จะใช้กลไกเป็นเครื่องทุ่นแรงในกิจการเกษตร แต่เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น ความก้าวหน้าในการใช้เครื่องกลไกเสียไป จำเป็นต้องหันมาพึ่งแรงงานจากสัตว์ที่เคยใช้อยู่ก่อน แต่เมื่อหันกลับมาโค-กระบือสูญเสียมากขึ้น ราคาสูงมากขึ้น
ดังนั้นทางโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จึงเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเกษตรกร และต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับ โค-กระบือของประเทศไทย ปัจจุบันโค-กระบือถูกฆ่ามากขึ้นสูญเสียมากขึ้น ทางโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือจึงจัดตั้งโครงการเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อลดการสูญเสียชีวิตโค-กระบือ และยังเป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และคนยุคปัจจุบันให้เห็นความสำคัญ และเห็นคุณค่าของชีวิตโค-กระบือมากขึ้น

หน้าแรก: Who We Are

โครงการช่วยเหลือ 5 โครงการดังนี้

โครงการให้อาหารโค-กระบือ

โครงการยารักษาโรค ปฐมพยาบาล โค-กระบือ

โครงการสร้างคอกใหม่ พัฒนาที่อยู่อาศัย ฟื้นฟู

หน้าแรก: What We Do
หน้าแรก: Gallery

ภาพประทับใจ

หน้าแรก: Text
หน้าแรก: Pro Gallery

ภาพกิจกรรมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือประจำปี พ.ศ 2566

หน้าแรก: Text
หน้าแรก: Gallery

ติดต่อโครงการ

ที่ตั้ง โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดป่าบ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์ติดต่อ 02-147-1516 หรือ 064-431-8154

หน้าแรก: Contact
bottom of page